Vedtektene våre

Vedtekter

- for Kulturvugga Barnehage AS             

 

§1. Eierforhold

Delt ansvar 50% mellom Else Ramnæs Justnes og Karianne Walvick Landås. Begge barnehagelærere med fordypning innen småbarnspedagogikk.

 

§2. Formål

Barnehagens formål er å sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier, men har ellers ingen utvidet kristen formålsparagraf.

   Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§3. Opptaksmyndighet

Det er innført samordnet hovedopptak for alle barnehagene i Mandal.

 

§4a: Opptakskriterier

Barn som tildeles plass skal som hovedregel være bosatt i Mandal kommune. Opptaket er samordnet med kommunen. Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioritering:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager §13) og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 (jfr. Lov om barnehager §13).

2. Barn av ansatte/lærlinger i Kulturvugga Familiebarnehage

3. Søsken av barn med plass i Kulturvugga Familiebarnehage

4. Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt (Jfr. Lov om barnehager § 12a).

5. Er det fortsatt ledige plasser etter hovedopptak, kan disse tilbys barn fra andre kommuner.

 

§5. Opptaksperiode

Kunngjøring av opptak skjer i lokalavisen før 15.februar. Søknadsfrist er 1.mars. Nytt barnehageår starter 1.august.

 

§6. Oppholdstid

Barnehagen har åpent fra 6.00 til 17.00 mandag til og med fredag. Barnehagen tillater deltidplasser slik; 2, 3, 4 og 5 dagers plass for barn under 3 år, mens barna fra 3 år og oppover kan velge 4 eller 5 dagers plass.

 

 

§7. Endring i oppholdstid

Endring i oppholdstid kan skje etter søknad (endringsskjema). Endringsskjemaet må være levert minst 1 måneder før aktuell endringsmåned.

 

§8. Oppsigelsesfrister

Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig og med minimum 1 måneders varsel.

 

§9. Åpningstid

Barnehagen har en daglig åpningstid fra kl.06.00 til 17.00.

 

§10. Planleggingsdager

Hvordan planleggingsdagene legges opp, bestemmes i samarbeid med foreldrene på foreldremøtet hver høst.

 

§11. Ferie

Barnehagen holder stengt hele juli. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften.

 

§12. Betaling for barnehageoppholdet

Betaling for opphold i barnehagen er inndelt i 11 månedlige terminer med forfallsdato ca. den 25. i hver måned. Giro sendes ut pr.mail fra regnskapskontoret 14 dager før forfall.  Juli er betalingsfri måned. Satsene fastsettes i henhold til sentrale føringer for makspris.

For sen betaling er å anse som brudd på avtalen og kan føre til oppsigelse av plass.

Det gis utvidet søskenmoderasjon og mulighet for inntekstgradert betaling. Kostpenger og eventuell bleieavtale kommer i tillegg. Vi føler kommunens satser for kostpenger.

 

§13.  Søsken
I Kulturvugga Familiebarnehage ønsker vi å ivareta familiebarnehageprofilen og aldersvariasjonen av barn Ved opptak av nye barn har derfor søsken prioritet. Søsken nr.2 får 50% rabatt og søsken nr.3 får 75% rabatt.

 

§14. Samarbeidsutvalg

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som skal bestå representanter (foreldrekontakt) fra foreldre/foresatte og representanter fra de ansatte i barnehagen/eier. Representantene til samarbeidsutvalget velges for ett år av gangen.

 

§15. Internkontroll 

Barnehagen følger kommunens internkontrollsystem, med stedlig og skriftlig tilsyn.

Siste skriftlig tilsyn februar 2016, og stedlig tilsyn oktober 2015.

 

§16. Forsikring

Barna er ulykkesforsikret den tiden de er i barnehagen.

 

 

                                                                                 

 

                                                                                              Kulturvugga Barnehage
                                                                                              Holum 7.mars 2016